Име на проекта:  TRIP- Туризъм и Религиясближаване между хората

Проект CB005.2.23.056, Договор № РД-02-29-298/31.12.2019

Водещ партньор: Областна Администрация Сюлеуглу, Турция

Проектен партньор: Ямболска търговско-промишлена палата,Ямбол, България

Приоритетна ос 2: Устойчив туризъм

Специфична цел 2.3 Увеличаване на работата в мрежа за развитие на устойчив туризъм чрез инициативи за трансгранично сътрудничество.

Продължителност:  12 месеца (01.01.2020 – 31.12.2020)

Обща стойност на проекта: 94 431.13 €


Основна цел на проекта:
 Проектът цели да повиши потенциала на атрактивна форма на туризъм, свързана с религията, чрез сътрудничество между институциите, туристическите агенции, неправителствените организации и местните власти за представянето на неизвестни или неразвити форми на туризъм. Групата от инициатив ще съдържа нови възможности за популяризиране на желаните и досега неизвестни дестинации, свързани с историческото наследство в областта на религията, религиозните традиции и обичаи.

Основни дейности:

 • Пресконференции – за популяризиране на проекта, неговите цели, задачи, дейности, резултати и подкрепата за неговото изпълнение от ЕС ще бъдат проведени 4 пресконференции – 2 за стартирането на проекта и 2 за резултатите от него в България и в Турция.
 • Съобщения, публикации, интервюта и дискусии в регионалните медии по темите на проекта –  10 публикации, 4  радио предавание, 4 ТВ предавания, в регионалните медии в България и Турция по темите на проекта.
 • Средства за визуализация, информационни материали и промоционална листовка – ще бъде отпечатана промоционална листовка- на 2 езика – български и турски с информация за проекта. Ще бъдат изработени промоционални материали /химикали, папки, тениски, флаш памети,тефтери/ и информационни банери за онагледяване на проекта и дейностите.
 • WEB страница на проекта- Ще представя актуална информация свързана с изпълнението на проектните дейности
 • Анкетно – информационно проучване и анализ  на мненията, нуждите, нагласите, отношението и интереса  на хората  от двете страни на границата, към основните религии, толерантността към религиозните ценности, интереса към обекти на културно историческо наследство, традиции и обичаи, свързани с религиите и превръщането им в туристически атракции. За провеждане на изследването , ще бъдат разработени методология и въпросник, подходящи за компютърна обработка на данните.В изследването ще се включат 150 представители от България и 150 от Турция. Ще бъде изработен анализ на резултатите от изследването, който ще бъде зареден на сайта на проекта.
 • Информационно издание:  Културното наследство на религиите в трансграничния регион България – Турция“- Ще бъдат подбрани и представени 30 обекта, традиции и празници, свързани с религиите в трансграничните региони, които са привлекателни и все още не са така популяризирани. Брошурата ще бъде пълноцветен печат на български и турски език, 1000 копия. Изданието има за цел да популяризира и информира широката публика за не добре познати религиозни туристически дестинации, които биха могли да бъдат от интерес за тях и които могат да провокират желанието им да пътуват до другата страна и да ги преживеят на място. Електронният формат за брошурата ще бъде зареден на уеб сайта на  проекта с безплатен достъп за гражданите.
 • Публична инициатива за създаване на мрежа за дейности по осведомяване на обществеността за религиозното наследство Сюлеуглу Турция- Инициативата ще включва- включвайки Семинар – „Религиите от Адам и Ева до наши дни в трансграничния регион“;представяне на резултатите от проучването: „Отношение, интереси, готовност и нужди на хората, организациите и институциите в трансграничния регион за нов подход към устойчивото използване на историческото и културното наследство.“; създаване на мрежа за съвместно и обществено съзнание, която насърчава устойчивото използване на историческото и културното наследство и ресурси в областта на религиите; посещение на 5 ключови обекта в трансграничния регион, представляващи историческото и културното наследство и ресурсите в областта на религиите. Участници в събитието – 30 + 30 представители на целевите групи от двете страни; продължителност – два дни, една нощувка
 • Инициатива за обществена осведоменост в България за насърчаване на устойчивото използване на историческото и културно наследство и ресурси в областта на религиите в трансграничния регион –  тази проектна дейност има за цел да осигури обществена осведоменост в България, насърчаваща устойчивото използване на историческото и културното наследство и ресурси в областта на религиите и вероизповеданията в трансграничния регион. Инициативата ще включва: семинар – Представяне на историческото и културно наследство и ресурси в областта на религиите и вероизповеданията в трансграничния регион с възможност за тяхното развитие в областта на туризма; фотоизложба и видео презентация на обекти, традиции и обичаи, които са част от историческото и културно наследство и ресурси в областта на религиите и вероизповеданията в трансграничния регион с възможност за тяхното развитие в областта на туризма. Включва 20 + 20 снимки, от БГ и TR формат A3 на щандове, и 10 + 10 видео клипове на топ религиозни обекти, обичаи и традиции на BG и TR. Продължителност на изложбата 7 дни; посещение на 5 ключови обекта, обичаи и/или традиции в трансграничния регион на България с възможност за тяхното развитие в областта на туризма; участници – 30 + 30 представители на целеви групи от двете страни; продължителност на събитието – три дни.
 • Инициатива за повишаване на осведомеността в Турция за насърчаване на устойчивото използване на историческото и културното наследство и ресурси в областта на религиите и вероизповеданията в трансграничния регион – тази дейност има за цел да гарантира обществената осведоменост в Турция под формата на инициатива за насърчаване на устойчивото използване на историческото и културното наследство и ресурси в областта на религиите и вероизповеданията в трансграничния район.Инициативата включва:семинар – представяне на историческото и културно наследство и ресурси в областта на религиите и вероизповеданията в трансграничния регион с възможност за тяхното развитие в областта на туризма; фотоизложба и видео презентация на обекти, традиции и обичаи от трансграничния регион, които са част от историческото и културно наследство и ресурси в областта на религиите и вероизповеданията в трансграничния регион с възможност за тяхното развитие в туристическите атракции. Включва изложба на 20 + 20 художествени снимки на табло във формат A3 и 10 + 10 клипа на топ религиозни обекти, обичаи и традиции от България и Турция; посещение на 5 ключови места, обичаи, традиции в трансграничния регион на Турция;участници в събитието – 30 + 30 представители на целеви групи и граждани от региона; продължителност на събитието – три дни
 • Инициатива за обществена осведоменост под формата на съвместна международна конференция: „Становища и идеи за насърчаване на устойчивото използване на историческото наследство и ресурсите в областта на религиите“- Инициатива за обществена осведоменост под формата на конференция за насърчаване на устойчивото използване на историческото и културното наследство и ресурси – „Религия, традиции и обичаи – развитие чрез туризъм-комуникация и толерантност от хората към хората“. Събитието включва:конференция: Представяне на мнения и идеи за състоянието на историческото и културно наследство и ресурси в областта на религиите и вероизповеданията в трансграничния регион и възможности за тяхното развитие в туристическия сектор; представяне на резултатите от информационното проучване;подготовка, обсъждане и приемане на „Заключителен документ“ със заключения и препоръки към държавните институции, местните власти, религиозните институции, неправителствените организации и туроператорите, които се интересуват от състоянието на културното наследство.- изготвен от Съвета на създадената мрежа; определяне на топ класацията на атрактивни обекти (5 обекта в България и 5 вТурция) от историческото и културно наследство чрез анкета сред участниците в конференцията. • Фотоизложба и видео представяне на обекти, традиции и обичаи от трансграничния регион;посещение на 5-те атрактивни места в класацията за България;място на провеждане на събитието – Ямбол; участници в събитието – 30 + 30 представители на целеви групи от двете страни и граждани; продължителност на събитието – три дни

 

Целеви групи

 • групи от експерти и служители в туристически агенции, туристически сдружения, публични органи, общини и местни власти, НПО, свързани с туризма, развитието на религиозния туризъм в трансграничния регион;отдели в публичните органи,занимаващи се с развитието на туризма; туристи; представители на медиите,

 

Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция 2014-2020