При организирано и придружено пътуване подготовката, организирането и провеждането му се поема от туроператора, който разработва маршрута, дневната програма с фиксирани за посещение обекти, и икономическите параметри на пътуването, като делигира отговорност на лице (туристически екскурзовод или водач на група), което да придружава туристите.

Ето няколко насоки, които туроператорите могат да следват при изготвянето на туристически маршрути за религиозен туризъм:

  • туристическа атрактивност: очертаните маршрути привличат посетителите със своята неповторима привлекателност, естествена православна духовна и църковна среда, уникални природни и антропогенни дадености, с обособени православни събития и местни църковни празници;
  • тематична съдържателност: многоаспектността на туристическите маршрути предполага наличие на тематична обвързаност между посещаваните християнски светини, което позволява на посетителите за сравнително кратко време да се запознаят с историята на църковната забележителност и да разширят познанията си за живота на монасите/монахините в православните манастири, както и с бита, празниците и обичаите на местното християнско население.
  • добро географско разположение: проектираните туристически маршрути се определят като благоприятни, комбиниращи разнообразен ландшафт и създаващи устойчив посетителски интерес;
  • туристическа комплекстност: предложените маршрути предпоставят възможност за бинарни комбинации с посещаване на разнообразни антропогенни (култови) ресурси (св. места – манастири, градски и селски енорийски храмове, параклиси, аязми, природни феномени и пр.), чието комплексно разположение способства за привличане на туристи с различен мотивиращ профил;
  • туристическа функционалност: съставените туристически маршрути може да се реализират във всеки сезон от годината, както и да бъдат комбинирани с различен набор от допълнителни туристически услуги (в съдържанието на пакета);
  • транспортна достъпност: планираните маршрути в транспортно отношение осигуряват благоприятни възможности за ползване на количествените и качествени характеристики на пътната мрежа и траспортните средства;
  • туристическа супер- и инфраструктура: гарантирана е от количествените и качествени характеристики на местата за настаняване и заведенията за хранене, съобразно техните категории и функционалност, вътрешен туристически транспорт, качествено равнище на предлагането и обслужването на основните и допълнителни (специфични) туристически услуги и пр.

Създадените и утвърдени маршрути могат да бъдат използвани и за откриването на нови туристически места и ресурси в дестинацията. Потребностите на туриста се превръщат в мотив за туристическо пътуване, различието в потребностите води до диференциация и определяне на профила и броя на туристите.