За основа и начало на религиозния туризъм се приема поклонничеството, което се е зародило в повечето религии още със самото им създаване. Ето защо религиозният и поклоннически туризъм се приемат като една от най-старите и традиционни форми на туристическо посещение. Основните мотиватори за туристите са специфични и често се различават съществено от тези при другите форми на културен туризъм. Основен мотив е утвърждаването, задълбочаването или преосмислянето на личното религиозно вярване.

Целите на религиозния туризъм могат да бъдат:

  • Осъществяване на личен контакт със свято място;
  • По-добро разбиране или оценяване на дадена религия;
  • Разтоварване на лични тревоги и напрежения;
  • Търсене на душевен мир и смисъл на живота.

По данни на Световната туристическа организация UNWTO, годишно в света се предприемат 600 милиона вътрешни и международни религиозни пътувания. Също така между 300 и 330 милиона туристи годишно посещават основните религиозни забележителности, което представлява 25% от общия брой международни туристически посещения. Във възрастовата структура най-голям е делът хората  над  55  години (около  половината  от  пътуванията), като  при  тях  качеството на пътуването и настаняването имат водещо значение. С  около 1/3 от всички реигиозни пътувания, на второ място е възрастовата група 18-29 год. Водещ мотив за пътуването е разширяването на социалната среда, а самите пътувания обикновено са нискобюджетни. Най-малък е делът на религиозните пътувания сред хората на средна възраст (30-54 год.), но   те  най-често  участват     в  специализирани поклоннически турове.

Местата, които служат за поклоннически пътувания могат да бъдат:

a) Поклоннически светилища

  • Светилища със сравнително ниска стойност като туристически атракции, където мнозинството от посетителите са или членове на религиозна туристическа група или считат себе си за поклонници;
  • Светилища с висока стойност като туристически атракции, където туристите обикновено са повече от поклонниците;
  • Светилища, които първоначално са били обособени за колоритни поклоннически събития, където поклонническите мероприятия се провеждат веднъж или два пъти годишно;
  • Светилища, които комбинират туристическо значение, поклоннически фестивали и култово значение, които се посещават от голям брой туристи и поклонници.

б) Религиозни туристически атракции

  • Места, обикновено църковни структури, които се посещават от секуларно ориентирани туристи, рекреационни туристи и групи религиозни туристи. Те не се считат за чисто поклоннически локации и включват известни катедрали и манастири.

c)    Локации на религиозни фестивали

  • Религиозни фестивали и процесии, които не са замислени като поклоннически мероприятия- Великден, Рождество Христово и др.