Ямболска търговско-промишлена палата, в качествто си на партньор, в проект „TRIP/ПЪТУВАНЕ – Туризъм и Религия – сближаване между хората /No CB005.2.23.056/, финансиран по Програмата ИНТЕРРЕГ-ИПП за трансгранично сътрудничество България – Турция 2014–2020 г., има удоволствието да покани представители от България, да вземат участие в първото международно събитие по проекта –    ИНИЦИАТИВА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА МРЕЖА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ДЕЙНОСТИ, НАСЪРЧАВАЩИ УСТОЙЧИВОТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИСТОРИЧЕСКОТО И КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО И РЕСУРСИ В ОБЛАСТТА НА РЕЛИГИЯТА И ТЯХНОТО     РАЗВИТИЕ В ТУРИСТИЧЕСКИТЕ АТРАКЦИИ , което ще се проведе в периода –  31.10-01.11 2020, в град Сулоглу, Турция.

Водещ партньор по проекта е Областната Управа на Сулоглу, Турция. Проектът се реализира по Приоритетна ос 2 „Туризъм“, специфична цел 2.3: увеличаване на работата в мрежа за развитие на устойчив туризъм чрез инициативи за трансгранично сътрудничество, на програмата.

Международното събитие ще се проведе в периода 31.10-01.11.2020, в град Сулоглу,Турция.

Международната инициатива включва:

  • СеминарРелигиите от Адам и Ева до наши дни в трансграничния регион“ – представяне на историческото и културното наследство и ресурси в областта на религиите в трансграничния регион на Сулоглу, Турция и възможности за тяхното развитие и интеграция в туризма на 10.2020. Семинарът ще включва и панел за представяне на резултатите, от проведеното в рамките на проекта информационно изследване, относно „Нагласите и интересите на гражданите от двете страни на границата, към основните религии, толерантност към религиозните ценности, интерес към обекти на културно-историческото наследство, традиции и обичаи, свързани с религиите и превръщането им в туристически атракции“. Работния ден ще завърши със създаване на мрежа за сътрудничество и обществена осведоменост, насърчаваща устойчивото използване на историческо и културно наследство и ресурси в областта на религиите, в трансграничнич регион Сулоглу- Ямбол.
  • Посещение на 5 ключови обекта от трансграничния регион на Сулоглу-Одрин,Турция – пример за историческото и културното наследство и ресурси на региона, в областта на религиите на 11.2020.

Предвидено е в международната инициатива да се включат 30 участници от България, представители на целевата група на проекта, а именно: експерти и служители в туристически агенции, туристически асоциации, публични власти, общини и местни власти, неправителствени организации,свързани с туризма, представители на медиите, експерти и граждани, заинтересовани от развитието на религиозния туризъм в трансграничния регион Сулоглу,Турция –Ямбол, България. Разходите за организиран международен транспорт, организирано настаняване и организирано изхранване на представителите от България (2 обяда, кафе паузи и вечеря) се покриват от бюджета на проекта. Включването на желаещи в международната инициатива ще става по реда: първи заявил, първи включен, до достигане на квотата от 30 участника.

Програма на събитието и заявление за участие, може да намерите тук и да подадете в офиса на ЯТПП (организатор на делегацията от България) – Ямбол 8600, ул. Раковски 1 или на email: yccibg@gmail.com от 15.10.2020 до 28.10.2020, включително, от 8,30 до 17.30, всеки работен ден.

В международното събитието ще вземат участие и не по-малко от 30 представители на целевата група на проекта от региона на Сулоглу,Турция. Това ще предостави възможност за обмяна на опит и дискусии между представителите от България и Турция, включени в събитието.

     За повече информация:

Стойчо Стойчев – координатор на проекта за България

Тел. 046/ 66 29 39

Е-mail: yccibg@gmail.com

Ямбол 8600, ул. Раковски 1, България