На 19.06.2020 /Петък/, Областна Администрация Сулоглу ще проведе пресконференция  за представяне на проект „TRIP / ПЪТУВАНЕ- Туризъм и Религия- сближаване между хората”, (CB005.2.23.056), финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег – ИПП България – Турция 2014–2020 г.

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯТА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОТ 14:00 ЧАСА

НА 19 ЮНИ 2020 г. /ПЕТЪК/

В СОЦИАЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ В КЮКЮЛЕР МЕСИРЕ, СУЛОГЛУ, ЕДИРНЕ

Проекта се реализира от водещия партньор Областна Администрация Сулоглу заедно с партньора си Ямболска търговско-промишлена палата от България. Проектът се реализира в рамките на приоритетна ос 2 „Устойчив Туризъм“, специфична цел 2.3: увеличаване на работата в мрежа за развитие на устойчив туризъм чрез инициативи за трансгранично сътрудничество от втората покана за проекти предложения от програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег – ИПП България – Турция 2014–2020 г.

Основната цел на проекта е да повиши потенциала на една атрактивна форма на туризъм в трансграничния регион, като популяризиране дестинации, досега неизвестни, свързани с културно-историческото наследство в областта на религията, религиозните традиции и обичаи.

На пресконференцията могат да участват всички местни и регионални медии и всички заинтересовани лица, които искат да получат повече информация за проекта и всички предвидени проектни дейности, времени график на дейностите и възможности за включване в тях.