На 21.03.2021, Ямболска търговско-промишлена палата проведе пресконференция за приключване на проект „TRIP / ПЪТУВАНЕ- Туризъм и Религия- сближаване между хората”, (NoCB005.2.23.056), финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег – ИПП България – Турция 2014–2020 г.

Водещ партньор в проекта бе Областна Администрация Сулоглу, Турция, а Ямболска търговско-промишлена палата бе партньор от България. Проектът се реализира по приоритетна ос 2 „Туризъм“, специфична цел 2.3: увеличаване на работата в мрежа за развитие на устойчив туризъм чрез инициативи за трансгранично сътрудничество, от програмата за трансгранично сътрудничество        Интеррег – ИПП България – Турция 2014–2020

Проектът стартира през януари 2020 и успя да реализира всички планувани дейности, както и да постигне заложената си цел – да повиши потенциала на една атрактивна форма на туризъм, свързана с религията, чрез сътрудничество между институциите, туристическите агенции, неправителствените организации и местни власти, за представяне на неизвестни или неразвити форми на туризъм, свързани с историческото наследство в областта на религията, религиозните традиции и обичаи.

Пресконференцията бе открита от г-н Стойчо Стойчев, председател на Управителния съвет на ЯТПП и ръководител на проекта. След откриването на пресконференцията, екипа на проекта направи презентация, относно програмата, която финансира проекта, партньорите и проектните екипи, които участваха в реализирането му, както и всички проектни дейности, които бяха успешно осъществени, пред журналисти и представители на медиите от региона, бенефициенти и представители от целевите групите, които са се включвали в дейностите по проекта.

Екипът на проекта изрази мнение, че проекта е работил по много актуална тема, която вълнува обществото и доказателство за това са многобройните участници, които са взели участие, с много голямо желание и интерес, в международни събития по проекта.

Повече информация за реализираните дейности в рамките на проекта, както и интересни материали, свързани с тематиката му, може да получите тук:  https://trip.yccibg.com/