Религиозният туризъм е свързан с посещение на различни култови обекти и прояви провокирани от религиозните и/или духовни потребности на пътуващите. Пътувания с религиозна цел са били предприемани още от древността. Една част от туристите предприемащи такива пътувания са подтикнати от чисто религиозни подбуди, а при други имат познавателен характер. Манастирите, църквите, джамиите и другите религиозни обекти представляват интерес не само за религиозните туристи, но и за тези, които проявяват интерес към културата и изкуството. В зависимост от водещите мотиви за предприемане на пътуването могат да се обособят следните видове религиозен туризъм: поклоннически туризъм и религиозно –познавателен.

Разрастването на религиозния туризъм е обусловено и от съвременните тенденции в стила на живот в туристически контекст. Все повече хора са мотивирани за туристическо пътуване от стремежа към здраве и уелнес, но бързо нараства и броят на хората, желаещи да обвържат пътуването си с така наречената духовна сцена. Глобализацията от своя страна води до комерсиализация на свързаните с религията пътувания, трансформирайки ги в пазарен продукт. Така днешният религиозен туризъм включва застъпващи се пазари като пазар на духовен туризъм, пазар на здравен туризъм, пазар на ваканционен туризъм, пазар на културен туризъм, пазар на краткотраен градски туризъм.

Масовизирането на религиозния туризъм и превръщането му в обект на туристически бизнес предизвикват разговори за неговата същност, видове и форми, особености, условия за развитие и правила за осъществяване.Туризмът позволява на хората „да си починат от ритъма на ежедневието“, давайки им възможност да осмислят „своето собствено съществуване и това на другите от различни гледни точки“.

Важно условие за развитието на религиозен туризъм е наличието на религиозни забележителности и умението на субективния фактор да ги трансформира в туристически продукти. България притежава над 160 манастира, стотици църковни храмове и параклиси, множество религиозни празници и обичаи. Изброените ресурси представляват разнообразни продуктови ядра, от които малко на брой са в състояние да присъстват в продаваеми туристически продукти на дестинацията. В България изобилстват примерите на интересни, но занемарени религиозни обекти.